Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 -  proběhne od 1. dubna do 10. dubna distanční formou. 

Veškeré informace zveřejníme včetně postupu v pondělí  30. 3. 2020.

https://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/aktuality-ve-skolstvi/aktualni-informace-k-zapisu-do-1-trid-zs-zrizovanych-mc-praha-9-pro-rok-20202021

  Pro koho je zápis povinný?

 •  Pro děti, které  k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku  (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013
   do 31. srpna 2014).
 •  Pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku

 

 Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!

Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o odklad písemně požádat
a zároveň předložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,  pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

   

Pro koho je určená přípravná třída?

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy
a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. 

§  47 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přípravné třídy  základní školy

(1)    Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6) , mohou zřizovat přípravné třídy základní školy  pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj , přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou   třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě   přípravných tříd   zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6) , souhlas ministerstva.

(2)    O zařazování žáků do   přípravné třídy   základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v   přípravné třídě   je součástí školního vzdělávacího programu.

 • Pokud si přejete, aby Vaše dítě bylo přijato do přípravné třídy, je potřeba, abyste nám u zápisu odevzdali   doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa . Dáleje potřeba vyplnit  Žádost o přijetí do přípravné třídy a Žádost o odklad povinné školní docházky (obě žádosti dostanete přímo u zápisu).

 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic (u delších ulic i výčtem čísel popisných nebo orientačních). Která škola je pro Vaše dítě spádovou, naleznete v příloze obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu.

 

Vzhledem k naplněnosti školy a na základě doporučení MČ P9 bude naše škola přijímat přednostně děti s  trvalým pobytem  ve  spádových ulicích:   http://www.praha.eu/file/3105617/vyhlaska_c._4.pdf

 

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd 

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ .........................................................20 bodů

Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod .............................8 bodů

Sourozenec, který již navštěvuje ZŠ Novoborská ..........................................5 bodů

Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9,

              cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.)................................2 body

 

Pro školní rok 2020/2021 škola plánuje otevřít čtyři první třídy a přípravnou třídu. Počet dětí ve třídě bude stanoven v souladu se školským zákon 561/2004 Sb. 

V případě, že kritéria přijetí bude splňovat více žáků se stejným počem bodů, než je možno přijmout, rozhodne o přijetí losování. O formě losování rozhodne ředitelka školy.

 

Specifika naší školy: 

 • V naší škole se děti seznamují s prvky cizích jazyků již od 1. třídy, od 3. třídy mají povinný první jazyk – angličtinu. Od 7. ročníku přibírají jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu.
 • Staráme se o smysluplné využití volného času dětí, proto při škole působí mnoho kroužků využívaných žáky obou stupňů. 
 • Máme výbornou školní jídelnu s nabídkou dvou jídel, v budově školy sídlí soukromá mateřská škola.
 • Každoročně nabízíme adaptační kurz pro budoucí prvňáčky.
 • Propracovaným systémem hodnocení znalostí a dovedností žáků se snažíme upřednostnit jejich individualitu.
 • Přejeme si, aby náš vztah s dětmi i rodiči byl partnerský, založený na vzájemné důvěře a respektu