Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat 1. a 2. dubna 2020  v době od 14.00 do 17.00
v nové přístavbě školy (bílé křídlo s hodinami).

Termín zápisu bude možné si rezervovat od března na:

   

  Pro koho je zápis povinný?

 •  Pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013
   do 31. srpna 2014).
 •  Pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 •  Vezměte s sebou svůj OP nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.
 •  Cizí státní příslušníci předloží: svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty  ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.
 •  Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba s sebou již k zápisu přinést  doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!

Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky , musí již při zápisu o odklad písemně požádat
a zároveň předložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

   Pro koho je určená přípravná třída?

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy
a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. 

§ 47 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přípravné třídy  základní školy

(1)   Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6) , mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj , přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě   přípravných tříd   zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6) , souhlas ministerstva.

(2)   O zařazování žáků do   přípravné třídy   základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v   přípravné třídě   je součástí školního vzdělávacího programu.

 • Pokud si přejete, aby Vaše dítě bylo přijato do přípravné třídy, je potřeba, abyste nám u zápisu odevzdali  doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dáleje potřeba vyplnit  Žádost o přijetí do přípravné třídy a Žádost o odklad povinné školní docházky (obě žádosti dostanete přímo u zápisu).

 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic (u delších ulic i výčtem čísel popisných nebo orientačních). Která škola je pro Vaše dítě spádovou, naleznete v příloze obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu.

 

Co je zápisový lístek?
 
Vzhledem k tomu, že kapacita prvních tříd není neomezená, je nutné předejít situacím, kdy část rodičů mění po skončení zápisů svá rozhodnutí. Umístí své dítě do jiné školy, aniž informují ředitelku své spádové školy a blokují tak místo ostatním dětem. Ale nejen to, ve výsledku pak dochází k situacím, kdy 1. 9. škola nezná přesný počet dětí ve třídách, ba často ani počet prvních tříd, které bude muset otevřít, a tedy zda bude muset urychleně přijmout další pedagogy, zajistit další vybavení apod.
Rozhodli jsme se této situaci zamezit a preferovat zodpovědné rodiče. Po dohodě s naším  zřizovatelem budeme ve dnech zápisu vydávat zápisové lístky.  Zápisový lístek bude mít registrační číslo a bude vydán pouze zákonným zástupcům našich spádových dětí. Je potřeba jej odevzdat ve škole do 15. 4. 2020. 
 
 
Kritéria pro přijímání do 1. tříd 
 
Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ .........................................................20 bodů
 
Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod .............................8 bodů
 
Odevzdání vyplněného zápisového lístku ......................................................6 bodů
 
Sourozenec, který již navštěvuje ZŠ Novoborská ..........................................5 bodů
 
Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9,
              cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.)................................2 body
 
 
 

Specifikace naší školy:

 • V naší škole se děti seznamují s prvky cizích jazyků již od 1. třídy, od 3. třídy mají povinný první jazyk – angličtinu, který je v 6. ročníku dotovaný dokonce 5 vyučovacími hodinami týdně, a od 7. ročníku přibírají jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu.
 • Využívání našich čtyř multimediálních pracoven ve výuce je pro děti samozřejmostí.
 • Výuka společných předmětů je doplněna předměty volitelnými.
 • Staráme se o smysluplné využití volného času dětí, proto při škole působí mnoho kroužků využívaných žáky obou stupňů. 
 • Máme výbornou školní jídelnu s nabídkou dvou jídel, v budově školy sídlí soukromá mateřská škola.
 • Každoročně nabízíme adaptační kurz pro budoucí prvňáčky.
 • Náš ŠVP se snaží o co nejsnazší pochopení učiva v souvislostech a o naplnění ústředního motta programu – „Šance pro všechny, vždy a ve všem.“ I proto je naše škola bezbariérová.
 • Věnujeme se žákům integrovaným, dětem se specifickými poruchami učení, ale i těm nadaným. Spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a PPP je již tradičně na vysoké úrovni.
 • Propracovaným systémem hodnocení znalostí a dovedností žáků se snažíme upřednostnit jejich individualitu.
 • Přejeme si, aby náš vztah s dětmi i rodiči byl partnerský, založený na vzájemné důvěře a respektu