Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

 Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současným mimořádným opatřením, kdy bude probíhat jak prezenční, tak distanční výuka, upřesňujeme pravidla pro distanční vzdělávání. Na tato pravidla bude navazovat doplnění Školního řádu o distanční výuku.

Současná situace byla předvídatelná, proto jsme se na ni dopředu  připravovali. Pro výuku distančním způsobem budou učitelé využívat především Bakaláře a nástroje Google (Classroom, gmail, meet) většina žáků zná z loňského školního roku.

Pravidla pro distanční vzdělávání:

 • Distanční výuka je nově pro žáky povinná.
 • K distančnímu vzdělávání žáků budou využíváni Bakaláři a nástroje Google. Nástroje Google umožňují textovou komunikaci, video hovory a celou řadu dalších funkcí. Tato aplikace bude využívána především pro on-line výuku a konzultace s vyučujícím.
 • Dalšími komunikačními prostředky, které mohou být využívány, jsou e-mailová korespondence či jiné aplikace, které již vyučující využívali v rámci distanční výuky v minulém školním roce.
 • Pro využití aplikací Google se musí žák na svém domácím počítači přihlásit.
 • Postup pro přihlášení do Google: žák se přihlásí prostřednictvím svého účtu, uživatelské jméno je školní e-mailová adresa.
 • Oznámení o zahájení distanční výuky bude žákům a zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím Bakalářů.
 • Rozvrh hodin distanční výuky bude vycházet z rozvrhu hodin pro prezenční výuku. Změny budou žákům hlášeny s předstihem a budou záviset na personálních možnostech školy. Výuka bude upravena tak, aby neprobíhala v odpoledních hodinách. Z výše uvedených důvodu budou v některých předmětech zadávány úlohy formou vypracování samostatné práce. Pokud vznikne mezi jednotlivými vyučovanými hodinami pauza, využijí ji žáci k relaxaci či pro individuální domácí přípravu.
 • Z důvodu odpočinku žáka nemusí vždy vyučovací hodina trvat 45 min. Členění vyučovací hodiny je plně v kompetenci příslušného vyučujícího a může být rozdělena na on-line část a samostatnou práci nebo procvičování bez nutnosti připojení k internetu.
 • V průběhu výuky musí mít každý žák při sobě školní či pracovní sešit do kterého bude provádět zápis na pokyn vyučujícího.
 • V průběhu distanční výuky budou žáci klasifikováni.
 • Případná absence žáka při distanční výuce se zapisuje do třídní knihy. Vyučující zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák vysílání v průběhu vyučovací hodiny bez omluvy opustil nebo přišel pozdě.
 • Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je povinností zákonného zástupce jej řádně a včas omluvit, nejpozději do 3 dnů.
 • Každý žák má právo si domluvit, nad rámec běžné výuky, individuální konzultaci.
 • Žáci jsou povinni v průběhu on-line výuky dodržovat komunikační kázeň. O slovo se žák hlásí pomocí příslušné ikony. Při zahájení komunikace s vyučujícím se žák vždy představí.
 • Pořizování jakýchkoliv záznamů z distanční výuky je přísně zakázáno, v případě porušení bude dle závažnosti a míry porušení udělen snížený stupeň z chování. Případné pořízení záznamu je možné pouze se souhlasem příslušného vyučujícího.
 • Pokud se žákovi vyskytne na jeho zařízení závada, která mu neumožní účast na distančním vzdělávání, může požádat o dočasné zapůjčení tabletu z majetku školy.
 • O zapůjčení zařízení musí písemně zažádat zákonný zástupce žáka a uzavřít se školou smlouvu o výpůjčce. Žádosti bude škola vyřizovat individuálně. Na zápůjčku nevzniká automatický nárok.

 

Google aplikace pro žáky ZDE.

 

 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov