Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ NOVOBORSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče, zápis zájemců o přípravnou třídu do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 12. a 13. 4. od 14:00 do 17:00 hod. v nové přístavbě školy.
Zápis proběhne ve výše uvedených termínech za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

Žádost o zařazení do přípravné třídy ZŠ (PT) ke stažení zde.

Pro zápis je potřba vyplnit registraci zde (bude supuštěna od 1. 4.) a vybrat termín zápisu a postupovat podle instrukcí zde.

Kritéria pro přijímání do přípravné třídy:
Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy;
Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;
Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy;
Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

*          Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol zde.

Uchazeči budou přijati v souladu s pořadím jednotlivých kritérií, tj. přednostně podle kritéria 1., v případě volné kapacity pak podle dalších kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků (15), bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen vedení školy za přítomnosti zástupce zřizovatele. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Pro nový školní rok plánujeme otevřít jednu přípravnou třídu.

K žádosti do přípravné třídy je vždy potřeba mít ve zprávě z pedagogicko- psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálního pedagogického centra (SPC) doporučení k zařazení do přípravné třídy.

V případě, že se o místo uchází dítě s žádostí o odklad z naší spádové oblasti, stačí odevzdat u zápisu vyplněnou žádost (formulář pro zápis a v kolonkách žádosti uvést zájem o odklad a zařazení do přípravné třídy). V přiložených povinných dokumentech k odkladu musí být zároveň zapsané doporučení k zařazení do přípravné třídy.

V případě, že se jedná o dítě k 31.8.2023 nešestileté, je potřeba vyplnit naši přihlášku do přípravné třídy ( odkaz níže) a předat ji škole s doporučením pedagogicko-psychologické poradny(PPP).

Pokud rodič žádá o odklad na jiné spádové škole (např. ZŠ Litvínovská) a má zájem o zařazení do PT v naší škole, odevzdá vyplněnou přihlášku  s doporučením z PPP. Po ukončení správního řízení na spádové škole předložení Rozhodnutí o odkladu.

O přijetí či nepřijetí do PT bude rozhodnutí zasláno v písemné podobě a zveřejněno na webových stránkách školy 10. 5. 2023.

 

 

               

Přípravná třída v ZŠ Novoborská nabízí:

denní výuku od 8.15 do 12.00
pobyt v ranní (6.30 – 8.00) i odpolední (12.00 – 17.00) družině
stravování ve školní jídelně
zajištěné svačiny i celodenní pitný režim
využití sportovního areálu, tělocvičny, počítačové učebny s interaktivní tabulí pro malé děti, keramické dílny
účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. stupně
Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky. Děti se neklasifikují a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem  přípravnou třídu absolvovalo.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov