Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Prohlášení o přístupnosti

Zá­klad­ní ško­la Novoborská, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce, se za­va­zu­je k zpří­stup­ně­ní svých in­ter­ne­to­vých strá­nek v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti interne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o informač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).

To­to pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na in­ter­ne­to­vé strán­ky or­ga­ni­za­ce na ad­re­se www.​novoborska.​cz

 

Stav souladu

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky jsou čás­teč­ně v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Web splňuje po­vin­nost na úrov­ni A dle har­mo­ni­zo­va­né nor­my EN 301 549 V2.

Me­zi ně­kte­ré chy­bě­jí­cí po­ža­dav­ky na úro­veň AA pak pat­ří:

  • formáty některých vložených dokumentů mohou obsahovat nevhodné typografické prvky.

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

  • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veš­ke­ré vlo­že­né do­ku­men­ty jsou v po­do­bě obec­ně roz­ší­ře­ných tex­to­vých for­má­tů, kte­ré lze otevřít vol­ně do­stup­ný­mi pro­gra­my. Kon­krét­ně se jed­ná o ty­to for­má­ty:

  • doc, docx, xls, xlsx – dokumenty je možné otevřít v Open source kancelářském balíku Libre Office (resp. Open Office) – pro MS Windows viz undefined

  • pdf – dokumety v tomto formátu lze otevřít aplikací Adobe Reader – pro MS Windows volně ke stažení na webu undefined

  • zip – archiv souborů, k jeho otevření lze instalovat program 7-zip, ke stažení na webu undefined
 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

To­to pro­hlá­še­ní by­lo dne 1. 9. 2020 vy­pra­co­vá­no na zá­kla­dě vlast­ní­ho po­sou­ze­ní vlast­ní­kem webo­vé pre­zen­ta­ce (v sou­la­du s čl. 3. odt. 1 pro­vá­dě­cí­ho roz­hod­nu­tí ko­mi­se EU 2018/1523).

Pro­hlá­še­ní by­lo re­vi­do­vá­no dne 1. 9. 2020 pro­vo­zo­va­te­lem webo­vé pre­zen­ta­ce.
 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlast­ník webu si kla­de za cíl zpřístup­nit webo­vou pre­zen­ta­ci všem je­jím uži­va­te­lům v sou­la­du se zá­klad­ní­mi prin­ci­py pří­stup­nos­ti. V pří­pa­dě po­tře­by lze vy­u­žít kon­takt:

Zá­klad­ní ško­la Novoborská, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce

Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Postupy pro prosazování práva

Po­kud uži­va­tel na­bu­de dojmu, že webo­vá strán­ka or­ga­ni­za­ce ne­po­sky­tu­je in­for­ma­ce v sou­la­du s vý­še uve­de­ný­mi pra­vi­dly a vy­čer­pal všech­ny mož­nos­ti ko­mu­ni­ka­ce se zá­stup­ci or­ga­ni­za­ce či pro­vo­zo­va­te­lem webu, mů­že sku­teč­nost ozná­mit pří­sluš­né­mu or­gá­nu pro pro­sa­zo­vá­ní prá­va.

Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra, od­bor eGo­ver­n­men­tu

ná­měs­tí Hr­di­nů 1634/3

140 21 Pra­ha 4

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

___________________________________________________________________________

Pozn. 1 - Směr­ni­ce Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102 ze dne 26. říj­na 2016 o pří­stup­nos­ti webo­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí sub­jek­tů ve­řej­né­ho sek­to­ru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov