Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

  Pro zkvalitnění pedagogické a psychologické diagnostiky, stanovování prognóz dalšího vývoje jednotlivých žáků i třídních kolektivů, zvyšování připravenosti učitelů na možné výchovné problémy a krizové situace a pedagogicko-psychologickou podporu jejich práce, a v neposlední řadě i pro vytváření a udržování dobrého sociálního klimatu ve škole bylo na ZŠ Novoborská zřízeno školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby jednotlivým žákům, třídním kolektivům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. Organizace ŠPP vychází ze skutečnosti, že úspěšnost poradenství ve škole je závislá na:

- vnitřním systému komunikace ve škole, na němž se vedle užšího poradenského týmu složeného z psycholožky, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence podílí ředitelka školy a její zástupkyně, speciální pedagogové, třídní a další učitelé a asistenti pedagoga;

- dostatečně široké, ověřené a průběžně aktualizované vnější síti odborníků z různých oblastí péče o děti mládež a rodinu, na které se škola může v případě potřeby obrátit s žádostí o spolupráci.  

Školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodička prevence, jejichž činnosti jsou popsány dále, tvoří užší tým ŠPP. Tento tým má důvěru ostatních pedagogů školy, což umožňuje operativní  odborné intervence zaměřené na řešení rizik, vzdělávacích a výchovných obtíží, náročných situací žáků apod., kterými předcházíme vzniku závažnějších problémů. Samozřejmostí v práci užšího týmu ŠPP a v jeho spolupráci se všemi ostatními aktéry poradenské pomoci je důvěrnost jednání a ochrana osobních dat klientů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn.

  Na prvním stupni školy působí v roli třídních učitelů 6 speciálních pedagogů, kteří jsou významnou složkou školního poradenství a kteří spolu s vedením školy a s psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a9 tvoří širší tým ŠPP. Speciální pedagogové poskytují doučování a nápravy žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a odbornou a metodickou pomoc učitelům těchto žáků; spolupracují přitom se všemi subjekty ŠPP, zejména pak se školní psycholožkou. Vedení školy, které tvoří ředitelka a její zástupkyně, má v práci ŠPP zejména roli koordinační a rozhodovací, současně zastává medializační roli vůči ostatním subjektům státní správy.

   Svrchovaným poradenským pracovištěm je pedagogická rada složená ze všech pedagogů. Na jejích zasedáních se projednávají všechny závažnější záležitosti, jimž se v jednotlivostech věnuje užší i širší tým školního poradenského pracoviště. Je tak zajištěna informovanost všech pedagogů o žácích a o situacích hodných zřetele a současně se vždy dospěje k řešení či závěru, který je výrazem všeobecného konsenzu.

   Vnější síť spolupracovníků ŠPP tvoří zejména školská poradenská zařízení a zařízení preventivně výchovné péče, odborní lékaři, poradny pro manželství a mezilidské vztahy, odbory péče o děti, mládež a rodinu, a další specializovaná pracoviště a orgány státní správy. Síť spolupracovníků, kterou má ŠPP vytvořenu, je poměrně široká, což umožňuje nejen zajistit odpovídající odbornou pomoc při řešení toho kterého konkrétního problému, ale i rozšiřovat odborné kompetence pracovníků ŠPP. Nejintenzivnější a zcela pravidelná je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu3 a9, která poskytuje ŠPP stabilní konzultační zázemí a metodickou podporu. Psycholožka této poradny, která je členkou širšího týmu ŠPP, je přítomna u zápisu do 1. tříd (doporučuje odklady školní docházky a zařazení do přípravné třídy), na základě pedagogicko-psychologických vyšetření žáků vytváří odborné posudky s doporučením rodičům i učitelům a 1x měsíčně navštěvuje školu, aby sledovala podmínky a úroveň vzdělávání žáků, kteří jsou v péči poradny; mimo to konzultuje s výchovnou poradkyní a se školní psycholožkou problémy, situace a obtíže žáků, které mohou negativně ovlivňovat jejich vzdělávání.

  Cíle činnosti ŠPP jsou v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn, stanoveny následovně:

 • zkvalitňovat sociální klima školy
 • pracovat se všemi subjekty školy (žáci, rodiče, pedagogové) a vytvářet tak širokou základnu preventivní činnosti;
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování;
 • zkvalitňovat péči o žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, připravovat podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání, osobnostní a sociální vývoj;
 • zajišťovat vzdělávací potřeby kognitivně nadaných žáků;
 • předcházet vzniku rizikového chování žáků (prevence šikany, zneužívání návykových látek, agresivity, rasismu a dalších negativních jevů, sexuální výchova atd.);
 • operativně realizovat odborné intervence do již nastalých problémů (neodkladně řešit  problémy spojené se školní docházkou stejně jako další problémové projevy chování)
 • poskytovat služby kariérového poradenství a informace o možnostech další vzdělávací dráhy žáků žákům i pedagogům.

 

Výchovný poradce

 • koordinuje kariérové poradenství a poskytuje informace o možnostech kariérového uplatnění; pomáhá při výběru střední školy a volbě povolání (konzultace pro žáky i jejich rodiče)
 • spolupracuje s učiteli, kteří vyučují volbu povolání na ZŠ a svět práce a předměty zabývající se profesní orientací žáků
 • podílí se na přijímacím řízení
 • zajišťuje pedagogicko-psychologickou diagnostiku ve spolupráci s PPP
 • sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • shromažďuje záznamy žáků integrovaných, žáků s poruchami učení nebo chování
 • poskytuje konzultační pomoc zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu; jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a učiteli problémových žáků
 • podílí se na realizaci minimálního preventivního programu ZŠ Novoborská
 • vede si písemné záznamy
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole; řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • úzce spolupracuje se školním psychologem a metodikem prevence, aktivně se podílí na správném chodu školního poradenského pracoviště
 • spolupracuje s PPP, SPC, Odborem sociálně právní ochrany dětí

 

 Metodik prevence

 • pomáhá vytvářet a realizuje programy prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole;
 • zajišťuje a koordinuje vzdělávací akce pro žáky a pedagogy v daných oblastech (prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů).
 • podílí se na realizaci minimálního preventivního programu ZŠ Novoborská; poskytuje vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních opatření
 • metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • ve spolupráci s třídními a ostatními učiteli vyhledává a orientačně provádí šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • úzce spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem, aktivně se podílí na správném chodu školního poradenského pracoviště
 • spolupracuje s PPP, SPC, Odborem sociálně právní ochrany dětí
 • spolupracuje s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek; spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry atd.
 • vede písemné záznamy.

 

Školní psycholog

 • poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské konzultace žákům na základě jejich vlastní žádosti nebo na základě žádosti jejich rodičů, pedagogů či vedení školy,
 • poskytuje krizové intervence žákům, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • poskytuje individuální poradenské konzultace rodičům,
 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • realizuje psychologickou diagnostiku a činnosti s psychologickou diagnostikou související,
 • poskytuje informace o výsledcích psychologické diagnostiky zákonným zástupcům žáků při osobních konzultacích,
 • uskutečňuje odborné poradenské vedení žáků v případech vývojových, vzdělávacích a výchovných obtíží a osobních či sociálně vztahových problémů,
 • ve spolupráci s třídními učiteli realizuje činnosti zaměřené na posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách; na žádost třídních učitelů vede spolu s nimi třídnické hodiny,
 • na žádost pedagogů realizuje šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s pedagogy při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů zúčastnili; rodičům poskytuje informace o výsledcích těchto šetření a průzkumů na třídních schůzkách (obecné informace), při osobních konzultacích (konkrétní informace týkající se jejich dítěte) či mimořádným písemným sdělením,
 • úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, aktivně se podílí na správném chodu školního poradenského pracoviště,
 • spolupracuje s PPP, SPC, odbornými lékaři, poradnami pro manželství a mezilidské vztahy, s odbory péče o děti, mládež a rodinu, a s dalšími specializovanými pracovišti a orgány státní správy. 

 

Rozdělení kompetencí

Zkratky:

TU – třídní učitel
VŠ – vedení školy
VP – výchovný poradce
ŠP – školní psycholog
MP – školní metodik prevence

 

 • Poruchy chování – ŠP
 • Vzdorovitost – TU, VP, ŠP
 • Lhaní – TU, VP, ŠP
 • Podvody – TU, VP, MP, VŠ
 • Krádež – TU, VP, MP, VŠ
 • Záškoláctví – TU, VP, ŠP, VŠ
 • Experimentování s návykovými látkami – TU, VP, MP, VŠ
 • Ubližování spolužákům – TU, VP, MP, VŠ
 • Šikana – TU, MP, VP, VŠ
 • Kyberšikana – TU, MP, VP, VŠ
 • Zničení školního vybavení (pomůcek) – TU, VP, MP, VŠ
 • Neshody mezi spolužáky (nesnášenlivost) – TU, VP, ŠP
 • Cítím se opuštěný, nikdo se semnou nebaví – TU, VP, ŠP
 • Mám problémy s učením, nejdou mi některé předměty – TU, ŠP
 • Mám problémy s učitelem – ŠP, VP
 • Mám problémy v rodině a nevím jak je řešit - TU, VP, ŠP
 • Výběr dalšího vzdělávání a povolání (SŠ, OU) – TU, VP

 

 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov