Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Mgr. Jarmila Šťastná

Tel.: 602 812 594

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním psychologem, školním metodikem pravence a výchovným poradcem.

Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu a pomoc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních nebo podporu a pomoc žáků, u nichž již existuje riziko jejich vzniku.

Speciální pedagog vykonává diagnostické a depistážní činnosti, jako jsou zejména:

  • Spolupráce při zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.
  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu nebo do speciálně pedagogické péče.
  • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, speciálně pedagogická intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
  • Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.
  • Speciální pedagog participuje (spolupráce, poradenství) na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
  • Participuje (spolupráce s psychologem a výchovným poradcem) na kariérovém poradenství – volba další vzdělávací dráhy žáka – zaměření, výběr školy pro budoucí povolání.
  • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov