Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Řád školní jídelny

 

I.  Úvodní ustanovení

1.         Školní jídelna je školské zařízení, ve kterém se uskutečňuje stravování žáků  v době jejich pobytu ve škole. Zajišťuje také stravování zaměstnanců školy a školských zařízení a dále zajišťuje stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu.

2.         Tento řád je vydáván v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3.         Provoz ŠJ se řídí Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, a prováděcími vyhláškami k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a HACCP stanovených pro provoz vlastního stravovacího zařízení.

4.         Stravování cizích strávníků je realizováno jako doplňková činnost podle Zřizovací listiny, která byla schválena usnesením zastupitelstva MČ Praha 9 č. 104/09 /odd. 7 doplňková činnost bod f/, ze dne 24. 11. 2009.

 

II.  Provoz školní jídelny

1.         Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka.   

2.         Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše (sledovaných potravin). Sestavuje ho vedoucí kuchařka ve spolupráci s vedoucí ŠJ.

3.         Strávníci a rodiče jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek, které jsou umístěny :

  • ve školní jídelně
  • před kanceláří školní jídelny
  • ve vestibulu školy

Současně na internetových stránkách školy.

4.         Školní  jídelna zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách jídelny.

5.         Výdejní doba:

  • svačina pro 0. ročník:         9.30 - 10.00  hod.
  • oběd pro 0. – 9. ročník:    12.00 - 14.00  hod.

Výdej do jídlonosičů je umožněn žákům pouze první den nemoci od 12.00 do 14.00 hodin.

Výdej pro strávníky v doplňkové činnosti je v časovém rozmezí 11.45 -12.00 hod.

 

III.   Organizace provozu 

1.         Žáci vstupují do ŠJ ve vhodném oblečení, bundy či kabáty, batohy apod. odkládají ve skříňkách.

2.         Každý strávník si vezme tác a příbor ze zásobníku před výdejním pultem.

3.         U výdejního místa strávník přiloží čip k výdejnímu terminálu, na základě zobrazeného druhu stravy je obsloužen. Polévku, nápoje, saláty, kompoty, ovoce si odebírá strávník u výdejního místa sám.

4.         Strávník má možnost si přidat stravu (polévku, přílohu, omáčku, nápoj).

5.         Po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka k mycí lince, kde roztřídí použité nádobí.

6.         Je zakázáno vynášet z jídelny jakékoliv nádobí, příbory a potraviny.

7.         Výdej obědů mimo školní jídelnu je možný pouze do hygienicky čistých  jídlonosičů. Pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd vydán do těchto nádob, ale pouze na talíř ve ŠJ. Platí zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob. 

 

IV.  Zajištění bezpečnosti a pravidla chování 

1.         V prostorách školní jídelny dodržují žáci a studenti pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

2.         Dozor v jídelně zajišťuje službu konající vychovatel/ka nebo učitel/ka.

3.         Osoby, které se ve školní jídelně nestravují, mají vstup do jídelny zakázán.

4.         Všichni strávníci dodržují danou dobu výdeje, případnou výjimku si domluví s vedoucí školní jídelny.

5.         Dojde-li k opaření či jinému úrazu ve školní jídelně, ohlásí žák tuto událost pedagogickému dozoru ve školní jídelně, který zajistí poskytnutí první pomoci a zápis do knihy úrazů.

6.         Technické nebo hygienické závady hlásí strávník kterékoliv pracovnici ŠJ.

7.         Mimořádný úklid jídelny a stolů během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod..) zajišťují pracovniceŠJ.

 

V.  Cena stravy

 • Strávníci do 6 let (MŠ):                    27,00 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu

 • Strávníci z přípravných tříd:           45,00 Kč (35 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu) – měsíční platba 990 Kč

 • 7-10 let (1. – 4. třída):                       37,00 Kč za oběd - měsíční platba 814 Kč

 • 11-14 let (4. – 8. třída):                     39,00 Kč za oběd - měsíční platba 858 Kč

 • 15 let a více (8. – 9. třída):               42,00 Kč za oběd - měsíční platba 924 Kč

 

VI.  Objednávání a odhlašování stravy

1.        Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zák. zástupci) pouze jednorázově. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky (do ukončení plnění školní docházky nebo do přestupu žáka na jinou ZŠ – rodiče (zák. zástupci) jsou povinni žáka odhlásit). Rodiče (zák. zástupci) jsou povinni nahlásit jakékoli změny v přihlášce, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů.

2.      Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den nemoci žáka se považuje za pobyt ve škole také a strava je poskytována za sníženou cenu. Neodhlášená/neoprávněně vyzvednutá strava bude doúčtována v plné výši, tj. 68 Kč.

3.         Školní stravování je zabezpečeno bezstravenkovým systémem.

4.         Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.

5.       Strávník si  při přihlášení zakoupí stravovací čip. Čip slouží k výběru ze dvou vařených jídel, odhlašování a přihlašování stravy na ovládacím panelu a k výdeji oběda u výdejního místa. Cena  za čip  je 50,-Kč. Pokud strávník  čip  ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve  osobně, e-mailem nebo telefonicky u vedoucí kanceláře školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému  zneužití. Strávník je povinen zakoupit nový čip.

Strávník je povinen nosit stravovací čip.

V případě krátkodobého stravování bude za vrácený a nepoškozený čip vrácena částka 50,- Kč.

Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního místa – nepoškozený. Čip a výdejní lístek je nepřenosný. Nemá-li strávník čip ani náhradní stravovací lístek, dostává oběd č. 1.

6.         Objednávky obědů. Školní jídelna vaří denně tři druhy obědů.  Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky. Pokud chce jídlo č. 2, nebo 3, je třeba si jej přeobjednat. Objednává se vždy nejméně den dopředu pomocí objednacího terminálu (na základě přiděleného čipu) nebo na systémuwww.strava.cz  (Jídelna: 0152  Uživatel: v.s.  Heslo: v.s.).   Na  další den je nutno  změnu uskutečnit do 14 hodin předchozí pracovní den /v době prázdnin, ředitelského volna atd. akceptujeme objednávky - poslední školní den do 14:00 hod. na následující školní den/.

7.         Odhlašování stravy je možné pomocí objednacího terminálu, telefonicky 602 814 746 (SMS) nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (jméno žáka, třída, v.s.). Odhlášení stravy musí být provedeno v Po do 8.00 hod, na Út – Pá do 7.00 hod. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 
 
8.        Stravné lze hradit pouze bankovním převodem vždy do 25. dne předchozího měsíce (tj. do 25. 8. na září, do 25. 9. na říjen ...).

Formou trvalého příkazu na účet školní jídelny u České spořitelny a.s. 19-2000915349/0800, specifický symbol 111, KS 308, VS je přidělen každému žákovi (strávníkovi)  individuálně.  

-  Žák odebírající obědy hradí zálohově, viz bod V. Cena stravy

Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku. V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkovi – žákovi – v souladu s § 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výdej oběda zablokován a poté znovu  přihlášen, až bude platba uhrazena.

Pokud platba nebude na účtu žáka nejpozději do 5. dne v měsíci, nemá žák nárok na oběd.

9.        Trvalé odhlášení strávníka je třeba oznámit minimálně 24 hodin před ukončením stravování - požádat o zablokování účtu. Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na bankovní účet vedený na kartě strávníka.

10.       Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jednou ročně. 

11.       Zaplacením stravného souhlasí rodiče (zák. zástupci) s provozním řádem školní jídelny.

 

VII.  Stížnosti, připomínky

1.        Připomínky ke stravování je možné řešit s vedoucí školní jídelny po telefonické dohodě v úterý a čtvrtek od 9.00 do 10.00 hod.

Tento provozní řád je zveřejněn v jídelně a  na webových stránkách školy www.novoborska.cz.

 

V Praze dne 1. 2. 2012

Poslední aktualizace 30. 8. 2022.

 

Za provoz ŠJ zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov