Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

na období let 2015 – 2021

Ø  Výchovně vzdělávacím procesem formovat žáky v morálně kvalitní osobnosti připravené pro úspěšný praktický život.

Ø  Vytvářením příznivého klimatu a bezpečí (rodinné atmosféry) docílit vzájemné podpory, spolupráce a důvěry mezi žáky, pracovníky školy, zákonnými zástupci a veřejností.

 

K dosažení těchto cílů je třeba:

 

1. Zajistit potřebné financování chodu organizace a hospodárně disponovat s finančními prostředky za účelem zachování kvalitní činnosti organizace a zlepšování stavu majetku a vybavení.

Ø  Dodržovat rozpočet zřizovatele a spolupodílet se na efektivní tvorbě a využití finančních prostředků.

Ø  Co nejúčinněji a nejefektivněji řešit problémy spojené s vysokým počtem žáků a jejich nárůstem v dalších letech.

Ø  Zapojit se do projektů a rozvojových programů vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy, MŠMT dalšími subjekty za účelem získání materiální či finanční podpory pro zlepšení kvality výuky, materiálně technického vybavení, interiérů, exteriérů organizace apod.

Ø  Zlepšit orientaci ve škole vhodným informačním systémem.

 

2.  Zabezpečit pozitivní a vysoce profesionální přístup pracovníků školy – kvalitu práce, vystupování, přirozenou autoritu a pracovní disciplínu.

Ø  Stabilizovat pedagogický sbor, vytvářet dobré pracovní podmínky, požadovat kvalitní výkon a prohlubování odborné kvalifikace.

Ø  Oceňovat kvalitní a nadstandardní práce, vytvořit efektivní systém motivace.

Ø  Poskytnout dobré zázemí v kabinetech a učebnách učitelů, kvalitní didaktické pomůcky.

Ø  Zabezpečovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat nové metody práce (kooperativní výuka, projektové vyučování, atd.).

 

3.  Vytvářet, řídit a ovlivňovat zdravé klima školy.

Ø  Usilovat o dosažení příznivého klimatu ve škole, klást důraz na vhodné vzájemné formy komunikace.

Ø  Uplatňovat demokratické zásady a principy společného soužití ve vzájemných vztazích (žáci, pracovníci školy, zákonní zástupci, veřejnost)

 

4.  Vytvářet síť vztahů se všemi významnými partnery a veřejností, využívat zpětné vazby pro zvýšení image školy.

Ø  Klást důraz na udržování vzájemných dobrých vztahů se zřizovatelem při plánování a realizaci akcí, a to jak v oblasti ekonomické, tak i společenské.

Ø  Posilovat formy spolupráce s Radou školy, partnery (PPP, SPC, atd.), zákonnými zástupci a veřejností, zapojit žáky do spolupráce s nejrůznějšími organizacemi – Český červený kříž, domovy důchodců, apod.

Ø  Zkvalitnit informační síť uvnitř školy i vně školy, zlepšit www stránky školy, umožnit žákům větší možnost seberealizace na stránkách školy.

 

5.  Změnit úroveň využití výpočetní techniky

Ø  Pokračovat ve vybavování školy kvalitní multimediální technikou, zvyšovat úroveň počítačové gramotnosti žáků a pracovníků školy.

Ø  V maximálním smysluplném rozsahu využívat multimediální techniku ke zkvalitnění výuky. 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov