Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2023 od 14:00 - 17:00 v pavilonku 1. tříd (informace na hlavním vchodu do školy).
 
Kritérium pro přijímání žáka do prvních tříd:
 
1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu* základní školy,
2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,
3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,
4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.
 
*          Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol zde, nebo jednoduché vyhledání spádové školy zde.
 
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023-2024 bude přijato maximálně 134 žáků.
Uchazeči budou přijati v souladu s pořadím jednotlivých kritérií, tj. přednostně podle kritéria 1., v případě volné kapacity pak podle dalších kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen vedení školy za přítomnosti zástupce zřizovatele. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.
 
Pokyny pro zápis:
Pro zápis je potřba vyplnit registraci zde (bude supuštěna od 1. 4.) a vybrat termín zápisu.
Na Vámi zadaný e-mailem obdržíte „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“ (upřesňující informace ještě obdržíte po registraci emailem).
 
Tentýž formulář použijete i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což uvedete v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".
 
Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, to uvedete při registraci.
Rodiče, kteří se nestihnou zaregistrovat, mohou přijít v určené dny zápisu kdykoliv, ale čas zápisu bude podle volných míst. Žádost o přijetí/odkladu si vyplní na místě. 
 
 
U zápisu je potřeba předložit:
 Kompletně vyplněnou žádost ( formulář stažený při registraci) - prosíme o podpis obou zákonných rodičů ( lze nahradit čestným prohlášením)
 Občanský průkaz ( včetně doložení trvalého bydliště)
 Rodný list dítěte 
 Pro žáky cizince – (vše přeloženo do českého jazyka) ještě navíc povolení k pobytu, pas, doklad o pojištění.
 
Zápis dětí do 1. ročníku
 – týká se dětí narozených od 1.9. 2016 do 31.8.2017 nebo dětí po odkladu PŠD z roku 2022/2023
 
V emailu i na formuláři je uvedeno registrační číslo, které si pečlivě uložte. Výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.
 10. května zveřejníme registrační čísla přijatých a nepřijatých žáků.
 O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a nebude v písemné podobě doručováno.
 Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 
 
 
Žádost o odklad povinné školní docházky
O odklad žádejte vždy na své spádové škole.
Rodič při registraci zaškrtne políčko - Žádost o odklad.
Vytiskne si oba formulář  Žádost o zápis do 1. ročníku a Žádost o odklad, vyplní všechny údaje a přiloží dvě doporučení  
- jedno z pedagogicko- psychologické poradny  nebo speciálního pedagogického centra,
- druhé od lékaře či klinického psychologa.
Žádost předá osobně při zápisu ve škole.
 V případě, že vše bude doloženo v řádném termínu, bude seznam registračních čísel pro děti s odkladem zveřejněn do 10. 5. 2023.
 Rozhodnutí o odkladu je možné po tomto termínu vyzvednout osobně ve škole nebo požádat o jeho zaslání.
 Pokud nemá rodič možnost z vážného důvodu doporučení přiložit, bude vyzván k doplnění, popřípadě bude správní řízení přerušeno a stanoven náhradní termín.
 Rozhodnutí o odkladu obdrží až po odevzdání všech potřebných dokumentů.
 
Nabízíme možnost přímo ve škole v den zápisu osobní konzultace s naší školním psychologem a speciálním pedagogem ohledně zralosti Vašeho dítěte k nástupu do prvního ročníku ZŠ.
 
Žádost o přijetí do přípravné třídy
Bližší informace naleznete zde. 
 
Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu)
proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 18 hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol. 
Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 18:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи. 
 
Prosím, sledujte naše webové stránky, které pravidelně aktualizujeme.
 
Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na nové žáky i jejich rodiče.

 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov