Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2024 od 14:00  do 17:00 v pavilonku 1. tříd.

Pro přihlášení použijte následující odkaz: REGISTRACE K ZÁPISŮM 

Pro školní rok 2024/2025 bude škola přijímat maximálně 115 žáků.

Vyhledávač spádové školy: spadovostpraha.cz


Informace k zápisům
Pro koho je zápis do 1. ročníku povinný?
  • pro děti, které k  31. 8. 2024  dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od1. září 2017 do 31. srpna 2018). 

  • pro děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky z loňského roku 2023/2024, včetně dětí navštěvujících přípravnou třídu.

 

Kritéria pro přijímání

Uchazeči jsou přijímáni až do naplnění stanovené kapacity pro první třídy ve školním roce 2024/2025 dle následujících kritérií postupně od č. 1 do č. 6:

1.    Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu  nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči,

2.    Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které zároveň nesplňuje další podmínky bodu 1,

3.    Dítě, pro něž daná základní škola není školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona, a jejímž žákem již je jeho sourozenec,

4.    Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má na území Městské části Praha 9 místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince,

5.    Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince na území jiné městské části hlavního města Prahy,

6.    Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince mimo hlavní město Prahu.

 

Uchazeči jsou přijímáni postupně – teprve poté, co jsou přijati všichni uchazeči splňující dané kritérium, je rozhodováno o uchazečích splňujících kritérium s následujícím pořadovým číslem, a to vždy až do naplnění stanovené kapacity. V případě převisu uchazečů v daném kritériu rozhodne los.

Možnost nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí bude umožněno 23. 4. na vedení školy od 8:00 - 8:30

Dne 3. 5. 2024 v 8:30 hodin proběhne losování uchazečů zařazených dle kritéria č. 4.
 

Odklad povinné školní docházky

O odklad se vždy žádá na spádové škole.

Při registraci je nutné zaškrtnout políčko Žádost o odklad. Při zápisu je potřeba předložit vytištěnou:

  • Žádost o zápis do 1. ročníku

  • Žádost o odklad

  • Písemné doporučení školského poradenského zařízení, např. pedagogicko-psychologické poradny

  • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

V případě, že vše bude doloženo v řádném termínu, bude seznam registračních čísel pro děti s odkladem zveřejněn do 3. 5. 2024. Rozhodnutí o odkladu je možné po tomto termínu vyzvednout osobně ve škole nebo požádat o jeho zaslání. Pokud nemá rodič možnost z vážného důvodu doporučení přiložit, bude vyzván k doplnění, popřípadě bude správní řízení přerušeno a stanoven náhradní termín. Rozhodnutí o odkladu obdrží až po odevzdání všech potřebných dokumentů.

Nabízíme možnost přímo ve škole v den zápisu osobní konzultace s naší školním psychologem a speciálním pedagogem ohledně zralosti Vašeho dítěte k nástupu do prvního ročníku ZŠ.

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Bližší informace naleznete zde. 

 

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy ZŠ Novoborská


Pokyny pro zápis

Registrace

Pro zápis je potřeba vyplnit registraci a vybrat termín zápisu. Pro přihlášení použijte následující odkaz: REGISTRACE K ZÁPISŮM 

Na Vámi zadaný e-mailem obdržíte „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“ (upřesňující informace ještě obdržíte po registraci emailem).

Tentýž formulář použijete i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což uvedete v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy". Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, to uvedete při registraci.

Rodiče, kteří se nestihnou zaregistrovat, mohou přijít v určené dny zápisu kdykoliv, ale čas zápisu bude podle volných míst. Žádost o přijetí/odkladu si vyplní na místě. 

 

U zápisu je potřeba předložit:

  • kompletně vyplněnou žádost (formulář stažený při registraci) - prosíme o podpis obou zákonných rodičů (lze nahradit čestným prohlášením)

  • občanský průkaz zákonných zástupců (včetně doložení trvalého bydliště)

  • rodný list dítěte 

  • žáci cizinci – povolení k pobytu, pas, doklad o pojištění (vše přeloženo do českého jazyka)

 

V e-mailu i na formuláři je uvedeno registrační číslo, které si pečlivě uložte. Výsledky zápisu budou zveřejněny 3. května, pouze s registračními čísly přijatých a nepřijatých žáků.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

  
 

Prosíme, sledujte naše webové stránky, které pravidelně aktualizujeme.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na nové žáky i jejich rodiče.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov